87 Books of Sacred Scripture

THE TORAH (Instruction)

Bere'shiyth (Genesis)
Shemot (Exodus)
Vayiqra (Leviticus)
Bemidbar (Numbers)
Devariym (Deuteronomy)

 

SHENIY CEPHERIYM (Second Books)

Yovheliym (Jubilies)
Chanok (Enoch)
Yashar (Jasher)

 

NEVI'IYM (Prophets)

Yahusha (Joshua)
Shofetiym (Judges)
Shemu'el Ri’shon (1 Samuel)
Shemu'el Sheniy (2 Samuel)
Melekiym Ri'shon (1 Kings)
Melekiym Sheniy (2 Kings)
Yesha`yahu (Isaiah)
Yirmeyahu (Jeremiah)
Cepher  Yirmeyahu (Epistle of Jeremiah)
Yechezq’el (Ezekiel)
Toviyahu (Tobit)
Baruk Ri’shon (1 Baruk)
Baruk Sheniy (2 Baruk)
Tephillah Menashsheh (Prayer of Manassah)

 

TREI ASAR (The Twelve)

Husha (Hosea)
Yo'el (Joel)
Amoc (Amos)
Ovadyahu (Obadiah)
Yonah (Jonah)
Miykah (Micah)
Nachum (Nahum)
Chabaqquq (Habakkuk)
Tsaphanyahu (Zephaniah)
Chaggai (Haggai)
Zakaryahu (Zachariah)
Mal`akiy (Malachi)

 

KETUVIYM (Writings)

Tehilliym (Psalms)
Mishlei (Proverbs)
Iyov (Job)
Chokmah Shalomah (Wisdom of Solomon)
Sirach (Ecclesiasticus)

 

MEGILLOT (Rolls)

Shiyr HaShiriym (Song of Solomon)
Ruth (Ruth)
Qiynah (Lamentations)
Qoheleth (Ecclesiastes)
Ecter  (Esther)
Additions to Ecter (Additions to Esther)
Yahudith (Judith)
Divrei Hayamiym Ri’shon  (1 Chronicles)
Divrei Hayamiym Sheniy (2 Chronicles)

 

SHENIY HEYKAL (Second Temple)

Daniye’l (Daniel)
Tephillah (Prayer of Azariah)
Shushanah (Susanna)
Ba`al and the Dragon (Bel and the Dragon)
Ezra v’Nechemyah (Ezra)
Ezra v’Nechemyah  (Nehemiah)
Ezra Sheliyshiy (3 Ezra)
Ezra Reviy`iy  (4 Ezra)
Makkabiym Ri’shon (1 Maccabees)
Makkabiym Sheniy (2 Maccabees)
Makkabiym Sheliyshiy (3 Maccabees)
Makkabiym Reviy`iy (4 Maccabees)

 

BESORAH (Synoptic Gospels)

Besorah Mattithyahu (Gospel of Matthew)
Besorah Marcus  (Gospel of Mark)
Besorah Lucas  (Gospel of Luke)

 

MA’ASEH (Acts)

Ma’aseh (The Acts of the Apostles)

 

CEPHERIYM TALMIDIYM (Disciples' Letters)

Cepher Ya`aqov (James)
Cepher Kepha Ri’shon (1 Peter)
Cepher Kepha Sheniy (2 Peter)
Cepher Yahudah  (Jude)

 

CEPHERIYM PA'AL (Paul's Letters)

Cepher Timotheus Ri’shon (1 Timothy)
Cepher Titus (Titus)
Cepher Tasloniqiym Ri’shon (1 Thessalonians)
Cepher Tasloniqiym Sheniy (2 Thessalonians)
Cepher Romaiym (Romans)
Cepher Galatiym (Galatians)
Cepher Timotheus Sheniy (2 Timothy)

 

CEPHERIYM PA'AL (Paul's Pseudepigraphal Letters)

Cepher Qorintiym Ri’shon
Cepher Qorintiym Sheniy (2 Corinthians)
Cepher Eph'siym (Ephesians)
Cepher Philippiym (Philippians)
Cepher Qolasiym (Colossians)
Cepher Philemon (Philemon)
Cepher Ivriym (Hebrews)

 

CEPHERIYM YAHUCHANON (John's Letters)

Besorah Yahuchanon  (Gospel of John)
Cepher Yahuchanon Ri’shon  (1 John)
Cepher Yahuchanon Sheniy (2 John)
Cepher Yahuchanon Sheliyshiy (3 John)
Cepher Chizayon (Revelation)